اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه اول - استقرار فرهنگ

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

فرهنگ مجموعه ای از باورها یا ارزشهایی هستند که به روش های زندگی معنی می دهند و اطلاعات و شکلهای نمادین تولید می کنند و از طریق آنها خود دوباره تولید می شوند
اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - مردم, چشم اندازها و زمان

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

 چشم انداز مجموعه ای از اشکال و عوارض زمین را در طول زمان نشان می دهد
اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - چشم انداز نمادین

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

  چشم انداز خانه به عنوان نتیجه اعمال روزمره ای که به زندگی معنا و مفهوم می بخشد, نگریسته می شود
اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - چشم اندازهای ادبی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

 ادبیات نه تنها توصیف گر مکان ها است, بلکه خالق مکان ها نیز هست
اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - خود و دیگران

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

 هویت یا اغلب توسط اعتقادات نیاکان شکل گرفته و یا تجربه ای است که در خصوصات یا علائم اختصاصی نیز دخیل است.
اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - محیط های چند رسانه ای

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

رسانه ها خود را به جامعه شهری تحمیل کرده اند
اطلاعات مطلب
7 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - مکان یا فضا

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

        دیدگاه سنتی جغرافیا را مطالعه منحصر به فرد مکان یا اختلافات ناحیه ای می دانست

اطلاعات مطلب
21 آبان 1393 مجتبی پرویزی

جلسه هشتم - جغرافیای کالاها و مصرف

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

بازنگری در فضاهای خرید و فروش
مطالعه نقشه های شکل گیری کالاها و خدمات
اطلاعات مطلب
11 آذر 1393 مجتبی پرویزی

جلسه نهم -فرهنگ های تولیدی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

فرهنگ چیزی خارج از ارتباطات اقتصادی نیست
اطلاعات مطلب
11 آذر 1393 مجتبی پرویزی

جلسه دهم - ملتها, سرزمین ها و احساس تعلق به دنیای ناهمگون

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

ملت تنها سیاسی و حقوقی نیست, بلکه عقاید ما را در مورد ویژگی های اجتماعی و نحوه ارتباط با سایر هموطنان نشان می دهد.
اطلاعات مطلب
11 آذر 1393 مجتبی پرویزی

جلسه یازدهم - فرهنگ های علم

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای فرهنگی

کمی گرایی در فرهنگ منجر به این می شود که مردم بیش از آنکه مولد دانش باشند معلول آن شده اند