اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه اول - جغرافياي كشاورزي

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

جغرافیای کشاورزی هنر کشت محصولات زراعی در مقیاس وسیع با توجه به محیط زیست طبیعی و موقیعت انسانی میباشد.
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - روش های مطالعه جغرافیای کشاورزی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

در روش محصولی مطالعه و بررسي، منحصر به محصولات زراعی و یا دامي میشود و بسیاری از مسایل مهم دیگر نظیر قابلیت تولید کشاورزی مورد توجه قرار نمیگیرد. از این رو روش مذکور از جامعیت لازم برخوردار نیست.
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - آبیاری و نهاده ها

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

در اقلیمهای خشک اصلیترین نهاده کشاورزی آبیاری میباشد
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - مکانیزاسیون

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

مکانیزاسیون  بحران اشتغال در بسیاری کشورهای در حال توسعه
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - نهادههای بیوشیمیایی و بذر پر محصول

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

منظور از نهادههای بیوشیمیایی دستاورد های علم بیولوژی و علم شیمی در زمینه افزایش تولید محصولات زارعی است.
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - تراکم جمعیت

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

 دو عنصر مهم تاثیرگذار بر تراکم جمعیت آب و خاک میباشد. اما اهمیت آب خیلی بیشتر است.
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - عوامل فرهنگی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

برای موفقیت یک طرح توسعه کشاورزی علاوه بر تکنیکها و نهادههای نوین توجه به مسایل فرهنگی- اجتماعی ضروری است
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه هشتم - تسهیلات بازاریابی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

 بازاریابی عبارت از مجموعه خدمات تجارتی است که جریان کالاها و خدمات را از تولیدکننده به مصرفکننده هدایت میکنند به گونهای که کالاها در زمان، مکان و شکل مورد درخواست مصرفکننده و با قیمتی که توان پرداخت آن را داشته باشد به دستش برسد.
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه نهم - خط مشیهای سیاسی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

شرایط سیاسی در توسعه کشاورزی نقش تعیینکننده دارد. تصمیمات سیاسی گاهی اوقات نسبت به عوامل اجتماعی– اقتصادی نقش تعیینکنندهتری در بهرهبرداری از زمین دارند.
اطلاعات مطلب
14 بهمن 1393 مجتبی پرویزی

جلسه دهم - نگرشهای رایج در جغرافیای صنعتی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی

نگرش کلاسیک: اين نگرش تا قبل سال 1960حاكميت داشت. اين نگرش بر اين فرض تكيه دارد كه انسان منطقی و اقتصادگرا است و بنابراين به حداقلسازي هزینه توليد از طریق مکانیابی بهینهی محل تولید ميپردازد. يعني انتخاب محل توليد صرفا بر اساس منطق اقتصادي انجام ميشود.
اطلاعات مطلب
27 اردیبهشت 1394 مجتبی پرویزی

جغرافیای اقتصادی ایران

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مبانی جغرافیای اقتصادی