اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه اول - فصل اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

فلاسفه و دانشمندان براي آگاهي از حقايق واقعيتهاي جهان هستي وکشف حقيقت پديده ها را به منابع و مباني مختلفي متوسل شده اند.
اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - فصل دوم - انواع تحقیقات علمی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

تحقيقات علمي بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت و روش  تقسيم ميشوند :
تحقيقات علمي بر اساس هدف
اطلاعات مطلب
28 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - فصل سوم - انتخاب،تعريف و بيان مسئله

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

رکن اصلي هر تحقيق علمي را اين مرحله تشکيل مي دهد . زيرا محقق کليه  فعاليتهاي تحقيقاتي خود را بر پايه آن شکل ميدهد .
اطلاعات مطلب
28 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - فصل چهارم - تدوین فرضیه

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

فرضيه سازي يکي از مراحل حساس تحقيق را تشکيل ميدهد؛چرا که فرضيه ها نقش راهنما را دارند و به فعاليتهاي تحقيقاتي جهت مي دهند .
اطلاعات مطلب
28 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - فصل پنجم - نمونه گیری

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری


تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود .به اين دليل ،موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگي ها
اطلاعات مطلب
29 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - فصل ششم -ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

ابزار سنجش و اندازه گيري وسايلي هستند که محقق به کمک آنها مي تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتا کشف حقيقت گردآوري نمايد.