اطلاعات مطلب
12 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - طبقه بندی نقشه ها از دیدگاه کارتوگرافی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

گروه اول نقشه های هستند که هب طور مستقیم از طریق تصاویر ماهواره ای و راداری تهیه می شوند...
اطلاعات مطلب
12 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - محتوا و مفهوم جغرافیایی جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

 برای رسیدن به این منظور لازم است به دیدگاه ها و نظریه پردازان جغرافیای جمعیت مراجعه کنیم...
اطلاعات مطلب
10 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - تابش یا تشعشع یا پرتوافکنی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

منبع اصلی انرژی در کرۀ زمین تابش خورشید یا تشعشات  خورشیدی است...
اطلاعات مطلب
7 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - تاریخ جغرافیای سیاسی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

برای بررسی این موضوع لازم است نگاهی به تاریخ جغرافیای سیاسی بیاندازیم .پیدایش جغرافیای سیای به عنوان یک
اطلاعات مطلب
6 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - کلیات ، بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

کارتوگرافی از دو کلمه " کارت" یعنی نقشه و "گرافی" به معنی ترسیم ، ترکیب یافته است...
اطلاعات مطلب
5 اسفند 1392 فرید مرادی

جلسه اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

کارتوگرافی: در لغت علم کارتو گرافی یعنی نقشه و در اصطلاح به مفهوم دانش هنر تکنولوژی تهیه نقشه و بررسی آنها به عنوان مدارک علمی و کار هنری ت
اطلاعات مطلب
4 اسفند 1392 فرید مرادی

جلسه دوم - مشکلات افزایش جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

اولین و مهمترین ضرورت جمعین مسئله رشد جمعیت است...


 

اطلاعات مطلب
4 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - ترکیبات جو

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

جو یا اتمسفر چیست: لایۀ نازکی از هوا که دور تا دور کرۀ زمین را در بر گرفته است جو نامیده می شود...
اطلاعات مطلب
3 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - اهمیت و ضرورت مطالعه جغرافیای جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

ولین عامل مسئله رشد جمعیت در جهان است . قرن ها زمان لازم بود تا جمعیت در سال 1830 میلادی به یک میلیارد نفر برسد...
اطلاعات مطلب
30 بهمن 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

هوا چیست؟ شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود(کوتاه) در یک مکان را هوا می گویند...
اطلاعات مطلب
30 بهمن 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

جغرافیایی سیاسی در واقع زیرمجموعه جغرافیای انسانی است . یکی از نیازهای انسان نیاز به امنیت و ارتباط می باش...
صفحه قبل صفحه بعد