اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - فصل دوم - انواع تحقیقات علمی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

تحقيقات علمي بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت و روش  تقسيم ميشوند :
تحقيقات علمي بر اساس هدف
اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه اول - فصل اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

فلاسفه و دانشمندان براي آگاهي از حقايق واقعيتهاي جهان هستي وکشف حقيقت پديده ها را به منابع و مباني مختلفي متوسل شده اند.
اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - موضوعات اصلی جغرافیایی سیاسی / بخش دوم/کشور یا حکومت سرزمینی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

اولین گام در ارتباط با کشور تعریف آن است ، که می توانیم کشور را از سه بعد مورد بررسی قرار دهیم.
اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - موضوعات اصلی جغرافیایی سیاسی / بخش اول/کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

این جلسه در حال تکمیل شدن است
اطلاعات مطلب
26 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - منابع اطلاعات آماری / بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

بطور کلی زمانی به آمار گیری نمونه ای مراجعه می کنیم که به هر دلیلی نتوانیم سرشماری را انجام دهیم...
اطلاعات مطلب
26 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - منابع اطلاعات آماری/بخش اول

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

انواع منابع اطلاعات آمار در جمعیت
1 - سرشماری
2 - آمارگیری نمونه ای

اطلاعات مطلب
19 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - اصول اساسی کارتوگرافی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

اصول نقشه برداری شامل چند مورد است
1 - مقیاس
2 – سیستم تصویر : نمایش شکل کروی زمین روی یک سطح صاف یا مستوی امکان پذیر نیست
اطلاعات مطلب
25 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - دما یا درجه حرارت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

همانطوریکه در فصل تابش گفتیم: بخشی از تابش که منعکس نشده و جذب می شود پس از جذب و با افزایش انرژی جنبشی مولکولهای ی...
اطلاعات مطلب
24 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - مفاهیم پایه پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

این نوع پردازش و تفسیر اطلاعات سنجش از دور بر پایه ارزشهای رقومی اطلاعات و قابلیت محاسبه و تغییر و تبدیل آنها با استفاده...
اطلاعات مطلب
21 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - تفسیر

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

عمل بررسی و کنکاش در تصاویر برای شناسایی عوارض و قضاوت درباره ماهیت آن
اطلاعات مطلب
19 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - حدود و قلمروی جغرافیای جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

اگرما جمعیت را در معنا و مفهوم عام آن در نظر بگیریم ، تمامی مباحث و موضوعات مورد بحث در جمعیت شناسی و تمامی آنچه را که مربوط است
اطلاعات مطلب
13 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - سنجش از دور

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

عکس های هوایی : در هر ارتفاعی قابل عکسبرداری هستند.در هر زمانی می توان از عکس های هوایی استفاد...