اطلاعات مطلب
30 بهمن 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

جغرافیایی سیاسی در واقع زیرمجموعه جغرافیای انسانی است . یکی از نیازهای انسان نیاز به امنیت و ارتباط می باش...
اطلاعات مطلب
7 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - تاریخ جغرافیای سیاسی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

برای بررسی این موضوع لازم است نگاهی به تاریخ جغرافیای سیاسی بیاندازیم .پیدایش جغرافیای سیای به عنوان یک
اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - موضوعات اصلی جغرافیایی سیاسی / بخش اول/کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

این جلسه در حال تکمیل شدن است
اطلاعات مطلب
27 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - موضوعات اصلی جغرافیایی سیاسی / بخش دوم/کشور یا حکومت سرزمینی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

اولین گام در ارتباط با کشور تعریف آن است ، که می توانیم کشور را از سه بعد مورد بررسی قرار دهیم.
اطلاعات مطلب
9 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - واحدهای سیاسی غیر مستقل

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

از آنجایی که بخش عمده ای از کشورهای جهان را کشورهای غیر مستقل تشکیل می دهد بررس اشکال آن دارای اهمیت زیادی است.
اطلاعات مطلب
20 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - عوامل موثر در پیدایش و بقای حکومت ها

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

حکومت ها پس از شکل گیری برای ادامه حیات به یکسری دلایل و عوامل نیاز دارند که مورد یررسی قرار می گیرند