اطلاعات مطلب
3 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - اهمیت و ضرورت مطالعه جغرافیای جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

ولین عامل مسئله رشد جمعیت در جهان است . قرن ها زمان لازم بود تا جمعیت در سال 1830 میلادی به یک میلیارد نفر برسد...
اطلاعات مطلب
4 اسفند 1392 فرید مرادی

جلسه دوم - مشکلات افزایش جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

اولین و مهمترین ضرورت جمعین مسئله رشد جمعیت است...


 

اطلاعات مطلب
12 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - محتوا و مفهوم جغرافیایی جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

 برای رسیدن به این منظور لازم است به دیدگاه ها و نظریه پردازان جغرافیای جمعیت مراجعه کنیم...
اطلاعات مطلب
19 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - حدود و قلمروی جغرافیای جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

اگرما جمعیت را در معنا و مفهوم عام آن در نظر بگیریم ، تمامی مباحث و موضوعات مورد بحث در جمعیت شناسی و تمامی آنچه را که مربوط است
اطلاعات مطلب
26 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - منابع اطلاعات آماری/بخش اول

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

انواع منابع اطلاعات آمار در جمعیت
1 - سرشماری
2 - آمارگیری نمونه ای

اطلاعات مطلب
26 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - منابع اطلاعات آماری / بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

بطور کلی زمانی به آمار گیری نمونه ای مراجعه می کنیم که به هر دلیلی نتوانیم سرشماری را انجام دهیم...
اطلاعات مطلب
3 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - سایر منابع اطلاعات جمعیتی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

بطور کلی منابعی که به عنوان سایر منابع نام برده می شوند به چند دسته تقسیم می گردند. مانند نشریات آماری که
اطلاعات مطلب
27 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

رشد جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

در سال 2012 تعداد جمعیت جهان از مرز 7 میلیارد نفر گذشت ، این مقدار جمعیت در 136 میلیوم کیلومتر مربع از مساحت