اطلاعات مطلب
30 بهمن 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

هوا چیست؟ شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود(کوتاه) در یک مکان را هوا می گویند...
اطلاعات مطلب
4 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - ترکیبات جو

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

جو یا اتمسفر چیست: لایۀ نازکی از هوا که دور تا دور کرۀ زمین را در بر گرفته است جو نامیده می شود...
اطلاعات مطلب
10 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - تابش یا تشعشع یا پرتوافکنی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

منبع اصلی انرژی در کرۀ زمین تابش خورشید یا تشعشات  خورشیدی است...
اطلاعات مطلب
25 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - دما یا درجه حرارت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

همانطوریکه در فصل تابش گفتیم: بخشی از تابش که منعکس نشده و جذب می شود پس از جذب و با افزایش انرژی جنبشی مولکولهای ی...
اطلاعات مطلب
4 خرداد 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - دما - بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

- حداقل دما درست همزمان با طلوع خورشید
-حداکثر دما در ساعات بعد از ظهر