اطلاعات مطلب
5 اسفند 1392 فرید مرادی

جلسه اول - کلیات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

کارتوگرافی: در لغت علم کارتو گرافی یعنی نقشه و در اصطلاح به مفهوم دانش هنر تکنولوژی تهیه نقشه و بررسی آنها به عنوان مدارک علمی و کار هنری ت
اطلاعات مطلب
6 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - کلیات ، بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

کارتوگرافی از دو کلمه " کارت" یعنی نقشه و "گرافی" به معنی ترسیم ، ترکیب یافته است...
اطلاعات مطلب
12 اسفند 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - طبقه بندی نقشه ها از دیدگاه کارتوگرافی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

گروه اول نقشه های هستند که هب طور مستقیم از طریق تصاویر ماهواره ای و راداری تهیه می شوند...
اطلاعات مطلب
19 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - اصول اساسی کارتوگرافی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

اصول نقشه برداری شامل چند مورد است
1 - مقیاس
2 – سیستم تصویر : نمایش شکل کروی زمین روی یک سطح صاف یا مستوی امکان پذیر نیست
اطلاعات مطلب
3 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - طراحی نقشه

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

عوارضی که به صورت خط مستقیم هستند براحتی ترسیم  می گردند ولی عوارضی که بر روی طبیعت هستند مانند
اطلاعات مطلب
9 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - ترسیم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

ترسیم عبارت است از رسم خطوط با شکل و ضخامت های مختلف ، ترسیم علایم با هویت ها ی متفاوت ،...