اطلاعات مطلب
4 خرداد 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - دما - بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

- حداقل دما درست همزمان با طلوع خورشید
-حداکثر دما در ساعات بعد از ظهر
اطلاعات مطلب
29 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - فصل ششم -ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

ابزار سنجش و اندازه گيري وسايلي هستند که محقق به کمک آنها مي تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتا کشف حقيقت گردآوري نمايد.
اطلاعات مطلب
27 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

رشد جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

در سال 2012 تعداد جمعیت جهان از مرز 7 میلیارد نفر گذشت ، این مقدار جمعیت در 136 میلیوم کیلومتر مربع از مساحت
اطلاعات مطلب
20 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - عوامل موثر در پیدایش و بقای حکومت ها

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

حکومت ها پس از شکل گیری برای ادامه حیات به یکسری دلایل و عوامل نیاز دارند که مورد یررسی قرار می گیرند
اطلاعات مطلب
9 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - ترسیم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

ترسیم عبارت است از رسم خطوط با شکل و ضخامت های مختلف ، ترسیم علایم با هویت ها ی متفاوت ،...
اطلاعات مطلب
9 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - واحدهای سیاسی غیر مستقل

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

از آنجایی که بخش عمده ای از کشورهای جهان را کشورهای غیر مستقل تشکیل می دهد بررس اشکال آن دارای اهمیت زیادی است.
اطلاعات مطلب
3 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - سایر منابع اطلاعات جمعیتی

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

بطور کلی منابعی که به عنوان سایر منابع نام برده می شوند به چند دسته تقسیم می گردند. مانند نشریات آماری که
اطلاعات مطلب
3 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - طراحی نقشه

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

عوارضی که به صورت خط مستقیم هستند براحتی ترسیم  می گردند ولی عوارضی که بر روی طبیعت هستند مانند
اطلاعات مطلب
2 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - انواع ماهواره،طبقه بندی سنجنده،قدرت تفکیک

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

نور خورشید هنگام عبور از جَو توسط ذرات  و مولکول های اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته که ممکن است باعث جذب ، پخش
اطلاعات مطلب
28 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - فصل پنجم - نمونه گیری

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری


تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود .به اين دليل ،موضوع تحقيق ممکن است متوجه صفات و ويژگي ها
اطلاعات مطلب
28 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - فصل چهارم - تدوین فرضیه

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

فرضيه سازي يکي از مراحل حساس تحقيق را تشکيل ميدهد؛چرا که فرضيه ها نقش راهنما را دارند و به فعاليتهاي تحقيقاتي جهت مي دهند .
اطلاعات مطلب
28 فروردین 1393 مجتبی پرویزی

جلسه سوم - فصل سوم - انتخاب،تعريف و بيان مسئله

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

رکن اصلي هر تحقيق علمي را اين مرحله تشکيل مي دهد . زيرا محقق کليه  فعاليتهاي تحقيقاتي خود را بر پايه آن شکل ميدهد .
صفحه قبل صفحه بعد