اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه اول - جغرافیای ریاضی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

جغرافیای ریاضی: برسی شکل هندسی زمین و حرکات آن در فضاست و تا حدودی به برسی وضعیت اجرام سماعی مثل سیارات، ستارگان و کهکشانها نیز می پردازد....
اطلاعات مطلب
27 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه دوم - اصول و روشهای زمین آمار

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

زمین آمار: اصول و قوائد ریاضیاتی که در تمامی سطوح فیزیکی و سیال زمین جاری می باشند....
اطلاعات مطلب
30 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه سوم - حرکت های زمین

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

حرکتهای زمین: 1. حرکت چرخشی زمین حول محورش: زمین در مدت 24 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه یکبار به دور محور خود در جهت خلاف عقربه...
اطلاعات مطلب
8 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه چهارم - جغرافیای نسبی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

جغرافیای نسبی - زمین از پنج قاره تشکیل شده است: آسیا، آفریقا، اروپا، امریکا و استرالیا و اقیانویسیه.
اطلاعات مطلب
15 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه پنجم - ویژگی های زمین

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

ویژگی های ظاهری زمین: با توجه به اینکه مساحت عمده ای از سطح زمین را آب ها در بر گرفته معروف به سیاره ی آبی است. تنها قمر زمین ...
اطلاعات مطلب
24 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه ششم - سیارات منظومه شمسی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

سیارات منظومه ی شمسی...
اطلاعات مطلب
29 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه هفتم - حرکت وضعی زمین

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

یکی از نتایج حرکت وضعی زمین پیدایش شب و روز برای تمام نقاط کره زمین است .
اطلاعات مطلب
6 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه هشتم - پیدایش فصول

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

در طول یکسان پیدایش فصول نتیجه ی تمایل محور زمین نسبت به سطح مدار گردش به دور خورشید است. در طی مسیر حرکت زمین به دور خورشید...
اطلاعات مطلب
17 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه نهم - تشریح تابش خورشیدی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

هر اندازه پرتوهای خورشید به طور عمود و یا نزدیک به عمود بر سطح زمین بتابد زمین انرژی گرمایی بیشتری را دریافت می کند به این علت است که در تابستان میل پرتوهای خورشید
اطلاعات مطلب
20 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه دهم - کلیت زمان

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

نیاز برای درک و فهم همبستگی های زمانی در جهان و همچنین حرکات گوناگون زمین در مناطق مختلف جغرافیایی موجب ظهور انواع زمان گشته است..
اطلاعات مطلب
2 دی 1392 محمدجواد مافی

جلسه یازدهم - حرکت ها و حالت های کره ماه

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

حرکت انتقالی ماه : فاصله زمانی میان دو مرحله ی شبیه به هم را حرکت انتقالی ماه گویند...