اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - نقشه خوانی توضیحات کلی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

نقشه ترسیمی است از تمامی یا قسمتی از سطح زمین که به نسبت معینی کوچک شده است، وعوارض و پدیده های جغرافیایی را به صورت انتخابی و با علایم و نشانه های خاص روی یک سطح صاف نشان می دهد.......
اطلاعات مطلب
20 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - مقیاس

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

برای نمایش هر وسعتی بر روی زمین به صورت نقشه ناگزیر بایستی پهنه مورد نمایش
اطلاعات مطلب
21 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم -اندازه گیری

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

بسیاری از اطلاعات کمی به وسیله اندازه گیری هی مختلف از روی نقشه ها به دست می اید
اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم-آزیموت و برینگ

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

 در بیان جهت یک امتداد به طور کاملاً دقیق ( چنانچه به دقت زیاد نیاز باشد ) از دو روش بیان استفاده می شود
اطلاعات مطلب
26 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - اندازه گیری مساحت

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

اندازه گیری به وسیله کاغذ میلیمتری

در این روش مرزهای منطقه مورد نظر را با یک مداد نوک تیز و سخت به روی
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - نمایش نا همواری ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

همه پدیده های طبیعی به نحوی از شکل نا همواری ها متاثر می شوند و انسان در استفاده از زمین برای هر نوع کاری به آگاهی از شکل پستی و بلندی های آن نیاز دارد