اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - فلسفه جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

فلسفه جغرافیا : که در برگیرنده معنا و مفهوم لغوی، هدف مطالعه و چیستی و دانش جغرافیا بخشی از آن اختصاص به....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - تبیین موضوع علم جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

یکی دیگر از مبحث فلسفه جغرافیا تبیین موضوع علم جغرافیا می باشد...

اطلاعات مطلب
28 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه سوم - اصطلاحات جغرافیایی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

اصطلاحات جغرافیایی: اصطلاحاتی هستند که ما معمولا به وسیله این واژه ها حرف می زنیم، مینویسیم و در مباحث جغرافیایی...
اطلاعات مطلب
6 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه چهارم - ویژگی های انسانی مکان

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

ویژگی های انسانی مکان: این ویژگی ها متاثر از اختصاصات و ویژگی های طبیعی مکان است. برای نمونه اول ویژگی انسانی مکان جمعیت است که شامل (تعداد، تراکم، پراکندگی، ساختمان و حرکات جمعیت می شود)
اطلاعات مطلب
12 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه پنجم - مفهوم جغرافیایی محیط

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

مفهوم محیط از نظر علوم مختلف، متفاوت است. برای مثال از نظر یک جامعه شناس، محیط به عنوان یک عامل فیزیکی...
اطلاعات مطلب
27 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه ششم - فضای جغرافیایی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

فضای جغرافیایی در وسیعترین شکل یا معنای خود در برگیرنده ی  قشر جامد زمین (سطح زمین) و بخشی از زیست سپهر یا بیوسفر است...
اطلاعات مطلب
3 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه هفتم - چشم انداز جغرافیایی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

چشم انداز: مفهوم چشم انداز نیز یکی از مفاهیم کلیدی دانش جغرافیا است به طوری که حتی بعضی از جغرافی دانها تعریف دانش جغرافیا را بر اساس همین مفهوم (چشم انداز) ارائه کرده اند.....
اطلاعات مطلب
12 آذر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه هشتم – چشم انداز و تقسیمات علم جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

دراینکه چرا چشم اندازه های جغرافیاییی متمایز از هم هستند این مساله مطرح است که در شکلگیری هر چشم انداز جغرافیایی یک سری فرآیند خاص حکم فرماست.
اطلاعات مطلب
17 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه نهم - پارادایم ها در جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

اصولا مطالعه هر پدیده یا موضوعی بهتر است از زوایای مورد برسی قرار گیرد. چون اگر ما صرفا از یک جهت به آن پدیده نگاه کنیم طبیعی است که سمت مخالف آنرا نتوانیم ببینیم...
اطلاعات مطلب
24 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه دهم - نقش پارادایم ها در تحولات علمی دانش جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

در این ارتباط چهار گروه از پارادایم ها را طبقه بندی کردیم تحت عناوین:
محیط گرایی: در مورد محیط گرایی و تاثیر آن به اعتقاد دانشمندانی که به آن معتقد هستند...