اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه اول - تقسیم بندی علم آمار

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

علم آمار بر دو بخش است

1- آمار توصیفی: آمار توصیفی شامل تمام اعمالیست که هدف از آن خلاصه کردن داده هاست و توصیف جنبه های مهم آن.
2- آمار استنباطی: روشهایست که به کمک آنها می توان اطلاعات موجود در مجموعه....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه دوم - متغیرها و انواع آن

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

متغییر گسسته: متغییری است که فقط اعداد صحیح به ارزشهای آن گفته می شود.

متغییر پیوسته: متغییر است که هر ارزش عددی یا کسری را می توان به آن اختصاص داد.

محدوده ی واقعی اعداد: به دلیل برخی مسائل در اندازه گیری متغیرهای پیوسته به....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه سوم - فراوانی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

فراوانی تراکمی(تجمعی) : cf :نشان دهنده تعداد فراوانی های ،اعداد کمتر یا مساوی از یک طبقه خاص است فراوانی تراکمی اولین طبقه با فراوانی مطلق آن طبقه برابر است.. برای بدست آوردن فراوانی تراکمی طبقه بعدی ، فراوانی تراکمی طبقه قبل با فراوانی م....