جلسه ششم - ترسیم

ترسیم عبارت است از رسم خطوط با شکل و ضخامت های مختلف ، ترسیم علایم با هویت ها ی متفاوت ، هاشور زدن به شکل های متفاوت و سپس نوشتن اسامی و اعداد و ارقام
از نظر کارتوگرافی ترسیم خطوط به سه شکل صورت می گیرد با ضخامت های مختلف
1 - خطوط مستقیم که با خط کش می توان آن را ترسیم کرد که ممکن است به شکل تک خط یا دو خط و ... باشد.
2 - خطوط منحنی ، با استفاده از دستگاه پیستوله می توان آن را ترسیم کرد.
3 - خطوط بریده که ممکن است بهصورت بریده بریده شده یا به صورت خطوط بریده با نقطه و ممکن است به صورت خطوط بریده با ضربدر یا به اضافه ترسیم گردد.
خطوط بریده معمولاً برای عوارضی در روی نقشه ها بکار برده می شود که این عوارض در طی زمان دچار تغییر می گردند.
خطوط بریده برای عوارضی بکار برده می شود که مانند هم هستند ولی از نظر اهمیت با هم متفاوت هستند.مثل مسیر رودخانه
در ترسیم خطوط مستقیم سه نکته را باید رعایت کرد
1 - خط کش های که استفاده می گردد باید کنترل شود تا تاب نداشته باشند.
2 - قلم راپید استاندارد باشد.
3 - خط کش باید پَخ نداشته باشد.
برای ترسیم خطوط منحنی نیز باید موارد بالا را رعایت کرد.
در ترسیم خطوط منحنی از پیستوله ای استفاده کنیم که استاندارد باشد.
برای خطوط بریده می توان هم از خط کش های معمولی ، هم خط کش تی T و کاغذ میلیمتری و پیستوله که بصورت منحنی و مستقیم است استفاده می کنیم و برای ترسیم نقاطی که در خطوط بریده استفاده می شود از دستگاهی به نام نقطه زن استفاده می کنیم.
در ترسیم خطوط بریده سه روش وجود دارد
1 - روش ترسیم آزاد که با دست صورت می گیرد که این نوع ترسیم به مهارت کارتوگراف بستگی دارد.
2 - با استفاده از پیستوله یا خط کش است که ابتدا خطوط ممتد را ترسیم کرده و سپس با استفاده از تیغ های مخصوص
3 - استفاده از ابزار آلات مکانیکی مخصوص که با استفاده از این دستگاه ها می شود هر گونه خط را ترسیم کرد و نقاط بین آنها را با استفاده از قلم نقطه زن مشخص کرد.
ترسیم علایم موقع یا مکان
علایم مکان در واقع عوارض یا پدیده های را نشان می دهند که در یک نقطه و یا در یک پهنه کوچک قرار گرفته اند.در ترسیم موقع یا مکان نکته مهم این است که مرکز علامت درست موقعیت عارضه یا پدیده را نشان می دهد این علایم یا اشکال هندسی مثل نقطه ، دایره ، مربع ، مستطیل و ... و شکل های که حالت تصویری دارند مانند علایم مربوط به مساجد ، رستورانها ، هتل ، بیمارستان بکار می برند.
ترسیم علایم سطح
شامل علایم فیزیوگرافیک ، علایم هاشورها
فیزیوگرافی
علایمی هستند که ویژگی های عمومی سطح زمین را از نظر طبیعی مشخص می کنند مانند سطح پوشش گیاهی ، باتلاق ، نمک زار ها ، جنگل و غیره که عموماً برای این عوارض از الگوهای تصویری استفاده می کنند.
هاشورها
هم به عنوان علایم کیفی و هم به عنوان علایم سطح کمی به مقیاس خیلی زیاد در نقشه های جغرافیایی کاربرد دارد .
هاشورها به سه دسته تقسیم می گردند
1 - هاشورهای با خط ممتد
2 - هاشورها به صورت خط بریده
3 - هاشورها به صورت خط بریده و نقطه
مهمترین نکته در استفاده از هاشورها اعم از اینکهبا دست ترسیم شوند یا اینکه از الگوهای آماده استفاده گردد ، انتخاب مناسبب هاشورها برای هر نقشه ویژه یا معین است.
در نقشه های که هاشورها بهعنوان علایم سطح کمی استفاده می گردد معمولاًهاشورها نقطه یا هاشورهای ساده با خطوط مختلف باید بصورتی انتخاب شوند که متراکم ترین هاشورها بیشترین ارزش یا مقادیر را نشان دهند و با کاهش ارزش مقدار تراکم هاشورها کم گردند.
 


--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir