جلسه پنجم - واحدهای سیاسی غیر مستقل

از آنجایی که بخش عمده ای از کشورهای جهان را کشورهای غیر مستقل تشکیل می دهد بررس اشکال آن دارای اهمیت زیادی است.
واحدهای سیاسی غیر مستقل دارای اشکال زیر هستند.
مستعمره
در یک کشور مستعمره معمولاً حاکمیت کشور به دست یک دولت خارجی است که اصطلاحاً دولت مادر نامیده می شود.استعمارگران براای اداره مستعمره چنین توجیه می کنند که تا زمانی که این مستعمرات به بلوغ سیاسی و اجتماعی دست پیدا نکنند لازم است اداره آنها به وسیله کشورهای مادر صورت گیرد.
تحت الحمایه
کشور تحت الحمایه در واقع طبق پیمان نامه تحت الحمایگی ، اداره امور داخلی آن به حاکمان محلی سپرده می شود و امور خارجی و امنیت کشورهای تحت الحمایه به وسیله یک کشور دیگر صورت می گیرد. طبق همین پیمان نامه یک نماینده از سوی کشور مادر به کشور تحت الحمایه اعزام می شود تا بر امور آن کشور نظارت کند.این نماینده دارای حق وتو می باشد و باید منافع کشور مادر لحاظ گردد.
تحت سرپرستی
مناطق تحت سرپرستی در واقع از بقایای نظام قیومت جامعه ملل متحد محسوب می گردد. قبل از تشکیل سازمان ملل متحد ، جامعه ملل به عنوان یک نهاد بین المللی بر امور کشورها نظارت می کرد. طبق یکی از مصوبات جامکعه ملل مستعمرات کشورهای مغلوب در جنگ ( اول جهانی ) بایستی بین کشورهای پیروز در جنگ تقسیم می گردید. ولی سازمان ملل جهت حفظ حقوق ساکنان این کشورها بر نحوه امور این کشورها نظارت می کرد و اگر کشور تحت سرپرستی دچار مشکل می گردید باید سرپرستی آن کشور ملغی و به کشور دیگر واگذار می گردید.
سرزمین های امانتی
سرزمین های امانتی در واقع همان کشورهای تحت سرپرستی محسوب می گردند.بعداز جامعه ملل و با تشکیل سازمان ملل متحد ، عنوان کشورهای تحت سرپرستی تبدیل گردید به کشورهای امانتی.ولی متاسفانه به مفاد این قرارداد عمل نگردید.
حکومت مشترک
در واقع کشورهای که به وسیله دو قدرت خارجی بطور مشترک ادراه می شوند به حکومت مشترک معروفند.
مناطق بیطرف
این مناطق در ادبیات جغرافیای سیاسی به اسامی مختلفی مطرح هستند ولی بی تردید به عنوان یک مفهوم اصطلاحی است که اشاره به یک نوع سیاسیت خارجی که در عرصه جهانی و منطقه ای اجرا می شود گفته می شود.
مناطق بی طرف به سرزمین های گفته می شود که معنای غیر سیاسی و غیر نظامی دارد و مورد استفاده مشترک دو دولت و کشور مجاور قرار می گیرد.
مناطق آزاد
این اصطلاح نیز دارای معنای مختلفی است. اصواً در ادبیات جغرافیای سیاسی تقریباً در اوایل قرتن بیستم شهرها یا بنادری بودند که به واسطه اهمیت و ارزش اقتصادی ، نظامی و یا ارتباطی داشتند بعنوان مناطق آزاد معروف شدند.اما بعد از جنگ جهانی دوم واژه مناطق آزاد بیشتر به مناطقی گفته می شود که از نظر بازرگانی ما بتوانیم بذدون هیچ محدودیتی هر کالایی را به هر اندازه و مقداری به این مناطق وارد کنیم و یا مجدداً هر کالایی را از آنجا بدون هیچ محدویتی به خارج صادر کنیم.


--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir