جلسه هفتم - سایر منابع اطلاعات جمعیتی

بطور کلی منابعی که به عنوان سایر منابع نام برده می شوند به چند دسته تقسیم می گردند. مانند نشریات آماری که توسط برخی سازمان ها عمدتاً دولتی منتشر می گردند. به عنوان مثال مرکز آمار ایران نشریه سالنامه آماری کشور را منتشر می کند. این سالنامه حاوی اطلاعات مختلفی است از جمله اطلاعات جمعیتی و سیاسی و فرهنگی ، اقتصادی و ...که برای مطلاعات جمعیتی مفید هستند و اغلب یکی از منابعی است که محققین از آن استفاده می کنند.
یکی دیگر از نشریاتی که بصورت مداوم منتشر می گردد نشریه سازمان اسناد و احوال کشور است که تحت عنوان جمعیت منتشر می گردد. یکی دیگر از نشریات جمعیتی ، نشریه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است. یکی دیگر از سازمان های که اطلاعات جمعیتی منتشر می کند وزارت کار است با این تفاوت که فقط در مورد نیروی انسانی است و کل جمعیت را در بر نمی گیرد. یکی دیگر از منابع نتایج ثبت نام های عمومی یا انتخابات است.
منابع اطلاعات در عرصه جهانی
در این عرصه سازمان های مختلفی وجود دارد که اطلاعات جمعیتی کشورهای مختلف را انتشار می دهند. یکی از این سازمان ها سازمان ملل متحد (    UN)است که دارای ارگان های مختلفی است مانند بانک جهانی ، یونسکو ، یونیسف ، خوارو بار ملل متحد ، کمیساریای عالی پناهندگان و ...که برای انجان هر کاری احتیاج به آمار کشورهای مختلف دارند.
مسایل و مشکلات به دست آوردن اطلاعات جمعیتی
یکی از مهمترین معضلات که در مورد داده ها و اطلاعات جمعیتی وجود دارد این است که خصوصیات جمعیتی در زمان و مکان تغییر می کند. به عبارتی این مشکل بر می گردد به ویژگی ذاتی جمعیتی ، چون خصوصیات جمعیتی در طول زمان و مکان در دست تغییر است. به همین دلیل بدست آوردن این اطلاعات یک کار مشکل است چون در حال تغییر است . زیرا اطلاعات جمعیتی به وسیله سه ویژگی مرگ و میر ، تولد و مهاجرت در حال تغییر و نو شدن است.
مشکل بعدی خصوصاً در سطح جهانی این است که مفاهیم جمعیتی معمولاً از کشوری به کشور دیگری متغییر است .یعنی برداشت های گوناگون از شاخص های جمعیتی
سومین مشکل انجام روش های مختلف سرشماری در کشورهاست.
چهارمین مشکل ، حذف برخی از جوامع در امار گیری هاست. در هر آمار گیری که انجام می گیرد عملاً در زمان سرشماری تعدادی از جمعیت ممکن است کنارگذاشته شود مانند مناطقی که امنیت ندارند.
پنجمین مشکل ، و یکی از مهمترین معضلات تغییر در مرزهای اداری و سیاسی و یا تغییر در تقسیمات کشوری است . هر نوع داده و اطلاعات جمعیتی که منتشر می گرددو بر مبنای تقسیمات سیاسی و کشوری استو اما متاسفانه مرزهای اداری و سیاسی کشورها از جمله ایران بطور دایم از یک دوره به دوره دیگر در حال تغییر و نو شدن استو--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir