جلسه چهارم - انواع ماهواره،طبقه بندی سنجنده،قدرت تفکیک

نور خورشید هنگام عبور از جَو توسط ذرات  و مولکول های اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته که ممکن است باعث جذب ، پخش و یا عبور گردد. این روش تغییر و ضعیف شدن در شدت نور خورشید باعث ایجاد رنگ های می شوند. در این فرایند طول موج های کوتاه پس از طی مسافتی پخش و فقط طول موج های بلندتر به سطح زمین می رسند.
انواع ماهواره ها از نظر کاربرد
بر اساس ارتفاع ، مسیر حرکت و گیرنده های موجود از نظر کاربردی ماهواره ها به چند دسته تقسیم می شوند .
1 – ماهواره های مخابراتی
2 – ماهواره های هواشناسی
3 – ماهواره های منابع زمینی
4 – ماهواره های موقعیت یاب
5 – ماهواره های ستاره شناسی
6 – ماهواره های نظامی
طبقه بندی سنجنده ها بر اساس منابع انرژی
1 – اکتیو یا فعال : سنجنده ای است که خود دارای منبع انرژی است مانند رادار
2 – سنجنده پسیو یا غیر فعال : سنجنده ای است که دارای منبع انرژی نیست و انرژی خود را از یک منبع خارجی مانند خورشید دریافت می کند .
قدرت تفکیک
چهار نوع قدرت تفکیک تصاویر ماهواره ای

1 – قدرت تفکیک زمینی : حداقل مساحتی که از زمین یک سنجنده می تواند شناسایی کند. به طور مثال قدرت تفکیک زمینی ماهواره لندست 30 متر است. یا آیکونس 1 متر .
2 – قدرت تفکیک طیفی : تعدا باندها و یا محدوده های طیفی که یک سنجنده می تواند در یک زمان تصویر برداری تهیه کند. برای لندست 6 باند انعکاسی و یک باند حرارتی وجود دارد.
3 – قدرت تفکیک زمانی : حداقل زمانی که یک سنجنده می تواند یک پوشش تصویری کامل از سطح زمین تهیه کند. بعنوان مثال قدرت تفکیک زمانی برای ماهواره لندست 16 روز یک بار صورت می گیرد.
4 – قدرت تفکیک رادیومتریک : به تعداد تقسیمات میان انعکاس صفر و اننعکاس حداکثر در سنجنده های مختلف که بر مبنای عدد 2 است سنجیده می شوند.
در اینجا قدرت تفکیک رادیمتری بر می گردد به میزان درجه خاکستری که برای لندست از صفر تا 256 است یعنی 2 به توان 8--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir