كاربرد رايانه در آموزش جغرافيا

یكی از برندگان جایزه‌ی نوبل شیمی زمانی گفته بود: نمی‌توان آینده را پیش‌بینی كرد اما می‌توان آن را تدارك دید، شاید كم تر كسی تصور می‌كرد كه در این چند ساله‌ی اخیر بحث توسعه‌ی فناوری اطلاعات و سواد رایانه‌ای به حدی جدی شود كه تمام ابعاد زندگی بشر امروز را در هر سطحی از توسعه‌ی اقتصادی كه هستند، متأثر نماید. از این رو، آموزش‌های رسمی كه نقش بسیار حساس و مهم در تحولات زندگی نسل آینده دارند، نمی‌توانند مبری از این تأثیر باشند؛ بنابراین ما نیز باید خود را برای مواجهه با جهان آینده تدارك ببینیم. «اگر قرن بیستم را قرن انفجار دانش و اطلاعات نامیده‌اند، قرن حاضر را قرن انقلا ب ارتباطات و یا انقلاب انفورماتیك می نامند. در قرن حاضر، كالایی به نام اطلاعات به عنوان كالای استراتژیك معرفی شده و معیار توسعه‌یافتگی قرار می‌گیرد.» طبیعی است نظام آموزشی، برنامه‌های درسی می‌بایست متناسب با چنین چشم‌اندازی همگام بوده و مخاطبین خود را حداقل با آن آشنا نماید. اگرچه بر وظیفه هر برنامه آموزشی است كه زمینه‌های لازم برای ورود به موضوعات روز و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی آتی فراگیران را فراهم نماید. با قبول این مقدمه، برنامه‌های درسی طریق اولی باید بتوانند فرصت‌های لازم جهت آموختن فنون و مهارت‌های زندگی آینده را دراختیار مخاطبین خود قرار دهند. در این بین، دانش جغرافیا كه ماهیتی بین رشته‌ای دارد، از یك سو به مسائل علوم محض تنه می‌زند و از سوی دیگر،‌مشخصه‌های آموزشی علوم انسانی با همه‌ی ابعاد آن را در خود دارد. بدین جهت، قابلیت بیش‌تری نسبت به علوم یك بعدی در ارائه‌ی فرصت‌های آموزشی برای یادگیرندگان فراهم می‌كند. رایانه‌ها و برنامه‌های چندرسانه‌ای آن طبیعتاً سازگاری بیش‌تری با علوم جغرافیایی دارند. در این مختصر، سعی شده است ضمن بیان مشخصات فناوری اطلاعات به نقش رایانه‌ها در انتقال مفاهیم آموزشی جغرافیا اشاره شود. طبیعی است برای ورود به چنین بحثی، ناگزیر به پرداختن مباحث زیربنایی در هر دو حوزه سواد رایانه‌ای و آموزشی جغرافیا خواهیم بود و امیدوار باشیم تا در آینده‌ای نه چندان دور، معلمان جغرافیا به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین مسائل آموزشی جغرافیا و سواد رایانه تحصیل كرده در این مسیر، بتوانند این مجموعه را غنی‌تر نمایند.
برای دریافت فایل کامل کلیک کنید


 

 


--------------------------------------
منبع: raziclimate.ir