اطلاعات مطلب
19 اسفند 1393 مجتبی پرویزی

سوانح انسانی

دسته بندی: ترم سوم (مهر ماه93) » مخاطرات انسانی

  در مجموع  پنج مقوله در تامین نیازهای امنیت افراد و مقابله با مخاطرات انسانی در فضاهای شهری مطرح هستند