اطلاعات مطلب
4 خرداد 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - دما - بخش دوم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی آب و هواشناسی1

- حداقل دما درست همزمان با طلوع خورشید
-حداکثر دما در ساعات بعد از ظهر