اطلاعات مطلب
29 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - فصل ششم -ابزار سنجش و گردآوري اطلاعات

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » روش تحقیق نظری

ابزار سنجش و اندازه گيري وسايلي هستند که محقق به کمک آنها مي تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتا کشف حقيقت گردآوري نمايد.