اطلاعات مطلب
27 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

رشد جمعیت

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای جمعیت

در سال 2012 تعداد جمعیت جهان از مرز 7 میلیارد نفر گذشت ، این مقدار جمعیت در 136 میلیوم کیلومتر مربع از مساحت