اطلاعات مطلب
9 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه ششم - ترسیم

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » کارتوگرافی و تهیه ی نقشه های موضوعی

ترسیم عبارت است از رسم خطوط با شکل و ضخامت های مختلف ، ترسیم علایم با هویت ها ی متفاوت ،...
اطلاعات مطلب
9 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - واحدهای سیاسی غیر مستقل

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی جغرافیای سیاسی

از آنجایی که بخش عمده ای از کشورهای جهان را کشورهای غیر مستقل تشکیل می دهد بررس اشکال آن دارای اهمیت زیادی است.