اطلاعات مطلب
2 اردیبهشت 1393 مجتبی پرویزی

جلسه چهارم - انواع ماهواره،طبقه بندی سنجنده،قدرت تفکیک

دسته بندی: ترم دوم (بهمن 92) » مبانی سنجش از دور

نور خورشید هنگام عبور از جَو توسط ذرات  و مولکول های اتمسفر تحت تاثیر قرار گرفته که ممکن است باعث جذب ، پخش