اطلاعات مطلب
24 آذر 1392 محمدجواد مافی

جلسه دهم - نقش پارادایم ها در تحولات علمی دانش جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

در این ارتباط چهار گروه از پارادایم ها را طبقه بندی کردیم تحت عناوین:
محیط گرایی: در مورد محیط گرایی و تاثیر آن به اعتقاد دانشمندانی که به آن معتقد هستند...