اطلاعات مطلب
10 آذر 1392 مجتبی پرویزی

خاک

دسته بندی: مقالات

خاک محصول نهایی هوازدگی و نتیجه تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها همراه با تجمع باقیمانده های در حال فساد جاندران است که لایه ای را بین سنگ بستر و هوا کره تشکیل می دهند .