اطلاعات مطلب
27 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه ششم - فضای جغرافیایی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

فضای جغرافیایی در وسیعترین شکل یا معنای خود در برگیرنده ی  قشر جامد زمین (سطح زمین) و بخشی از زیست سپهر یا بیوسفر است...