اطلاعات مطلب
21 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه سوم -اندازه گیری

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

بسیاری از اطلاعات کمی به وسیله اندازه گیری هی مختلف از روی نقشه ها به دست می اید
اطلاعات مطلب
21 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه ششم -منابع اسلامی ؛ بخش دوم

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » تاریخ تحلیلی صدر اسلام

سفر به شام و ملاقات با بحیرا