اطلاعات مطلب
20 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه پنجم - منابع تاریخ زندگی پیامیر پیش از اسلام

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » تاریخ تحلیلی صدر اسلام

از تولد تا بعثت
اطلاعات مطلب
20 آبان 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - مقیاس

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

برای نمایش هر وسعتی بر روی زمین به صورت نقشه ناگزیر بایستی پهنه مورد نمایش