اطلاعات مطلب
12 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه پنجم - مفهوم جغرافیایی محیط

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

مفهوم محیط از نظر علوم مختلف، متفاوت است. برای مثال از نظر یک جامعه شناس، محیط به عنوان یک عامل فیزیکی...