اطلاعات مطلب
6 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه چهارم - ویژگی های انسانی مکان

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

ویژگی های انسانی مکان: این ویژگی ها متاثر از اختصاصات و ویژگی های طبیعی مکان است. برای نمونه اول ویژگی انسانی مکان جمعیت است که شامل (تعداد، تراکم، پراکندگی، ساختمان و حرکات جمعیت می شود)
اطلاعات مطلب
6 آبان 1392 محمدجواد مافی

جلسه چهارم - عربستان پیش از اسلام از لحاظ دین

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 دین در عربستان پیش اسلام به چند دسته تقسیم می شود: