اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه اول - جغرافیای ریاضی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » زمین در فضا

جغرافیای ریاضی: برسی شکل هندسی زمین و حرکات آن در فضاست و تا حدودی به برسی وضعیت اجرام سماعی مثل سیارات، ستارگان و کهکشانها نیز می پردازد....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه سوم - فراوانی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

فراوانی تراکمی(تجمعی) : cf :نشان دهنده تعداد فراوانی های ،اعداد کمتر یا مساوی از یک طبقه خاص است فراوانی تراکمی اولین طبقه با فراوانی مطلق آن طبقه برابر است.. برای بدست آوردن فراوانی تراکمی طبقه بعدی ، فراوانی تراکمی طبقه قبل با فراوانی م....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه دوم - متغیرها و انواع آن

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

متغییر گسسته: متغییری است که فقط اعداد صحیح به ارزشهای آن گفته می شود.

متغییر پیوسته: متغییر است که هر ارزش عددی یا کسری را می توان به آن اختصاص داد.

محدوده ی واقعی اعداد: به دلیل برخی مسائل در اندازه گیری متغیرهای پیوسته به....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه اول - تقسیم بندی علم آمار

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » آمار و احتمالات

علم آمار بر دو بخش است

1- آمار توصیفی: آمار توصیفی شامل تمام اعمالیست که هدف از آن خلاصه کردن داده هاست و توصیف جنبه های مهم آن.
2- آمار استنباطی: روشهایست که به کمک آنها می توان اطلاعات موجود در مجموعه....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - منابع تاریخ صدر اسلام

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » تاریخ تحلیلی صدر اسلام

منابع تاریخ صدر اسلام (عصر نبوی و دوره خلفا)
1- قرآن: قدیمی ترین و مستندترین و معتبرترین منبع مطالعاتی صدر اسلام است
2- نهج البلاغه: این کتاب در سه بخش تحلیف شده است که شامل موارد زیر می باشد.....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - نقشه خوانی توضیحات کلی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » نقشه خوانی

نقشه ترسیمی است از تمامی یا قسمتی از سطح زمین که به نسبت معینی کوچک شده است، وعوارض و پدیده های جغرافیایی را به صورت انتخابی و با علایم و نشانه های خاص روی یک سطح صاف نشان می دهد.......
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه دوم - تبیین موضوع علم جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

یکی دیگر از مبحث فلسفه جغرافیا تبیین موضوع علم جغرافیا می باشد...

اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - فلسفه جغرافیا

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » فلسفه و سیر تکوینی جغرافیا

فلسفه جغرافیا : که در برگیرنده معنا و مفهوم لغوی، هدف مطالعه و چیستی و دانش جغرافیا بخشی از آن اختصاص به....
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 مجتبی پرویزی

جلسه اول - تقسیم بندی انواع سنگ ها

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » مبانی زمین شناسی

تقسیم بندی انواع سنگ ها:  ۱: سنگ رسوبی ۲: سنگ آذرین ۳: سنگ دگرگونی...
اطلاعات مطلب
22 مهر 1392 محمدجواد مافی

جلسه اول - منابع مطالعات تاریخی

دسته بندی: ترم اول (مهر92) » تاریخ تحلیلی صدر اسلام

منابع: در مطالعات تاریخی منظور از منابع عبارت است از آثاری که حداقل دارای ۲ ویژگی اساسی هستند. نخست آنکه از جهت ......